TBI Bank

1. Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

2. Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собсвеноръчно вписва „Вярно с оригинала!“, датата и се подписва.

3. Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие – ако кредита е защитен и фактура.

• Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ”.

• Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 4 – клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ”

Страница 5 – вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие

„Възложител” в договора за възлагане - подпис на клиента

„Застрахован кредитополучател” на две места – подпис на клиента

• Фактура

• Получател: подпис на клиента


4. След като се попълнят и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.

5. За клиента остава:

• Екземпляр на договора за потребителски кредит

• Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

• Оригинална фактура

6. Клиента трябва да върне към търговеца следния набор от документи:

• Искане –декларация за потребителски кредит (подписана )

• Договор за потребителски кредит ( подписан)

• Копие от личната карта на клиента (подписана ,вярно с оригинала)

• Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен. (подписан)

• Копие от фактура (подписана)

• Други документи, ако предварително са били изискани такива.(подписани)

Всички документи се подписват в присъствие на доставчика (куриера), като след това се предават на същия.

Unicredit

1. Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

2. Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собсвеноръчно вписва „Вярно с оригинала!“, датата и се подписва.

3. Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие – ако кредита е защитен и фактура.

• Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ”.

• Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 4 – клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ”

Страница 5 – вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие

„Възложител” в договора за възлагане - подпис на клиента

„Застрахован кредитополучател” на две места – подпис на клиента

• Фактура

• Получател: подпис на клиента


4. След като се попълнят и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.

5. За клиента остава:

• Екземпляр на договора за потребителски кредит

• Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

• Оригинална фактура

6. Клиента трябва да върне към търговеца следния набор от документи:

• Искане –декларация за потребителски кредит (подписана )

• Договор за потребителски кредит ( подписан)

• Копие от личната карта на клиента (подписана ,вярно с оригинала)

• Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен. (подписан)

• Копие от фактура (подписана)

• Други документи, ако предварително са били изискани такива.(подписани)

Всички документи се подписват в присъствие на доставчика (куриера), като след това се предават на същия.

BNP Paribas

1. Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

2. Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собсвеноръчно вписва „Вярно с оригинала!“, датата и се подписва.

3. Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие – ако кредита е защитен и фактура.

• Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ”.

• Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 4 – клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ”

Страница 5 – вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие

„Възложител” в договора за възлагане - подпис на клиента

„Застрахован кредитополучател” на две места – подпис на клиента

• Фактура

• Получател: подпис на клиента


4. След като се попълнят и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.

5. За клиента остава:

• Екземпляр на договора за потребителски кредит

• Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

• Оригинална фактура

6. Клиента трябва да върне към търговеца следния набор от документи:

• Искане –декларация за потребителски кредит (подписана )

• Договор за потребителски кредит ( подписан)

• Копие от личната карта на клиента (подписана ,вярно с оригинала)

• Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен. (подписан)

• Копие от фактура (подписана)

• Други документи, ако предварително са били изискани такива.(подписани)

Всички документи се подписват в присъствие на доставчика (куриера), като след това се предават на същия.

Регистрация