Какви са предимствата на клубната карта

КЛИЕНТЪТ натрупва оборот по картата от момента на нейното издаване в неограничен период от време.

При закупуване на стоки от БЕСТАУТО върху картата се начислява оборот, равен на стойността на направената покупка.

За натрупване на оборот КЛИЕНТЪТ трябва да представи клиентската си карта на касата преди заплащане на покупката.

В случай че КЛИЕНТЪТ е заплатил без да представи картата, оборотът от покупката не може да бъде начислен впоследствие.

На база размера на оборота, натрупан върху клиентската карта, КЛИЕНТЪТ получава отстъпка.

Видове клубни карти

В Bestauto предлагаме 3 вида карти. Отстъпката във всяка една от тях зависи от общата стойност натрупаният оборот във всикчи фирмени магазините.

BRONZE – 10.44% само след направена регистрация

SILVER - 15.44% след взети и платени покупки на стойност над 666.44 лв.

GOLD - 20.44% след взети и платени покупки на стойност над 3333.44 лв.

DIAMOND - 25.44% след взети и платени покупки на стойност над 9999.44 лв.

Процедура и отговорност при загуба или злоупотреба

Ако картата бъде загубена или открадната, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това в търговския обект на БЕСТАУТО или на посочените телефони в сайта www.bestauto.bg . На клиента ще бъде издадена нова клиентска карта съгласно описаната процедура в т. 2. Натрупаният оборот по загубената/откраднатата карта се прехвърля по новоиздадената карта, като КЛИЕНТА е длъжен да покрие себестойността на пластиката. Изгубената карта ще бъде деактивирана и ако бъде намерена, тя следва да бъде предадена незабавно на БЕСТАУТО.

Злоупотреба – Деактивиране на карта

БЕСТАУТО си запазва правото да изземе и прекрати валидността на картата, както и да заличи някой от участниците в Програмата във всеки един момент в случай на злоупотреба или опит за измама от страна на участника.

Блокиране на клиентска карта

БЕСТАУТО има право да блокира карта, за която е съобщено, че е загубена или открадната, като задължително уведомява притежателя й на посочената от него в заявлението електронна поща.

Уведомление при промяна

КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми БЕСТАУТО при всяка промяна на неговия адрес, на наименованието или на данни на фирмата. Ако БЕСТАУТО не е уведомен за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен адрес, ще се считат за надлежно изпратени.

Промяна на общите условия

БЕСТАУТО запазва правото си по всяко време да променя общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки и натрупване на оборот. Клиентите могат да бъдат уведомени за всички промени на общите условия чрез интернет страницата на www.bestauto.bg. БЕСТАУТО запазва правото си по всяко време временно да преустановява натрупването на оборот поради непреодолима сила или техническа повреда.

Защита на личните данни

КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен всички предоставени от него данни да бъдат използвани за целите на изготвянето на маркетингови проучвания и събирането на информация от БЕСТАУТО, предоставяни на маркетингови и консултантски фирми, с които БЕСТАУТО има сключени договори. При оттегляне на това съгласие, услугата по програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ” се прекратява и КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне картата.

Обхват и допълнителни условия

Тези общи условия се прилагат и спрямо потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, освен ако не противоречат на разпоредбите на този закон.

Защо да избереш Бестауто

  • Богат избор от продукти.
  • Изгодни лизингови условия.
  • Консултация със специалист.
  • Конкурентни цени.
  • Различни методи на плащане.

Регистрация