I.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Настоящите Условия за провеждане на играта „БОНУС НА ДЕНЯ“ („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта „БОНУС НА ДЕНЯ“ („Играта“).

2.Условията за провеждане на Играта са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на „Бест Шопинг“ ООД: https://www.bestauto.bg.

3.Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците е „Бест Шопинг“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към АВ с ЕИК:202483628, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, п.к. 4550,  ул. Иван Цвеев №16, тел: 0887400004, имейл: shop@bestauto.bg („Бест Шопинг ООД“ или „Организаторът“).

4.Периодът на провеждане на Играта е безсрочен („Период на провеждане“) и всеки регистриран в сайта: www.bestauto.bg участник, може да участва по веднъж на 24 (двадесет и четири) часа, с въвеждане на актуален имейл адрес.

5. Игрите не са, и не могат да бъдат квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта.
Те не отговарят на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от ЗХ – в тях липсва залог и нито един от участниците
не може по никакъв начин да загуби, каквото и да било. За провеждането им не се изисква разрешение от
Държавната комисия по хазарта.

6. 7. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с играта "Бонус на Деня", трябва да бъдат отправени към Организатора - Бест Шопинг ООД. Участниците предоставят своите коментари, снимки и данни на Организатора доброволно. Официалният начин за свързване с "Организаторът", във връзка с всякакви въпроси,
свързани с Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" става на имейл адрес igri@bestauto.bg. "Организаторът" ще се свърже с участниците на техният имейл адрес, с който те са регистрирали потребителския си профил в сайта: www.bestauto.bg

II.НАГРАДИ

1.Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните Награди („Наградите“):

  - 1 (една) Бонус точка е равна на: 1лв.

  - 5 (пет) Бонус точки са равни на: 5лв.

  - 10 (десет) Бонус точки са равни на: 10лв.

  - 20 (двадесет) Бонус точки са равни на: 20лв.
 
  - 50 (петдесет) Бонус точки са равни на: 50лв.

  - 100 (сто) Бонус точки са равни на: 100лв.

2. Генерираните Бонус точки от играта, под формата на промокод, може да се използват само и ЕДИНСТВЕНО при поръчка над: 55,44лв. в сайта: www.bestauto.bg

3. Спечелените Бонус точки от "Играта" са валидни и могат да бъдат използвани в рамките на 24 часа, от момента в който са генерирани и могат да бъдат използвани само при приключване на поръчка, с въвеждането на генерирания промокод в полето за ???"Бонус точки"??? (във финалната страница на поръчката).

4. Предоставеният Промокод е валиден само за онлайн поръчки (направени в сайта: www.bestauto.bg) и може да бъде използван от регистриран профил, със същия имейл в сайта: www.bestauto.bg.

5. Спечеленият Промокод/Бонус точки НЕ може/НЕ могат да бъдат използвани при поръчки дадени: по телефон, бърза поръчки или от други платформи, като: OLX, Bazar, Alo.bg, Facebook и други такива.

6. Бонус точките НЕ могат да бъдат заменяни или разменяни за паричната им равностойност под каквато и да е форма, могат единствено да се използват, като допълнителна отстъпка при завършване на поръчка в https://www.bestauto.bg.

7. Всички други условия по играта остават в сила така, както са описаните в общите условия администрирани и управлявани от Бест Шопинг ООД, чрез интернет магазина https://www.bestauto.bg.


III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

1. В играта "БОНУС НА ДЕНЯ" има право да участва всяко лице на възраст над 18 години, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, регистрирано е като потребител в сайта: bestauto.bg.

2. В играта "БОНУС НА ДЕНЯ" нямат право да участват служители на “Бест Шопинг"ООД, членовете на семействата на служителите, както и техни роднини по права линия, включително и техническите лица, пряко ангажирани с организирането или провеждането на Играта, независимо дали са служители на Организатора.

3. Всеки регистриран потребител има право да участва в играта "БОНУС НА ДЕНЯ", само от своя личен профил/акаунт, тъй като споделянето на акаунти е забранено съгласно Общите условия на: bestauto.bg

IV. ОТГОВОРНОСТ:

1. Организаторът НЕ носи отговорност, в случай на невъзможност за осъществяване на участие в Играта "БОНУС НА ДЕНЯ", поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случай на непреодолима сила, случайни събития, предоставяни от трети лица услуги, извън контрола на Организатора.

2. Организаторът НЕ носи отговорност при технически проблеми, във връзка с Играта "БОНУС НА ДЕНЯ". Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани възможно в най-кратки срокове.

3. Организаторът НЕ носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и/или „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди. Организаторът НЕ носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив и „бъгове“ в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

4. Организаторът на Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" НЕ носи отговорност, за каквито и да било технически неизправности и посегателства на и срещу сайта: www.bestauto.bg, включително и технически неизправности и посегателства над страницата на Организатора в социалните мрежи.

5. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.

6. Организаторът НЕ носи отговорност за подадена от спечелил участник непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес или друга необходима информация. Организаторът приема информацията, дадена му от спечелилият участник и НЕ носи отговорност за нейната достоверност. Всички предоставени от печелившия участник данни се обработват, единствено и само за целите на Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" и предоставянето на наградата.

7. Организаторът на томболата НЕ носи отговорност при предоставен невалиден, неточен, недействащ, несъществуващ имейл адрес.

8. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по въпросите, свързани с получаването на наградата. Ако той не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, при които Организаторът НЕ носи отговорност.

9. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът НЕ носи отговорност, ако спечелил участник не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които НЕ спазват гореописаните правила и условия, както и Общите Условия за Ползване на: www.bestauto.bg, по всяко време и без допълнителни обяснения.

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците НЕ се дължи компенсация.

11. Организаторът си запазва правото да НЕ взема предвид и да изтрива коментарите, които счита за непочтителни, обидни, уронващи авторитета, за неподходящи и/или несъвместими с официалните правила и няма да предприема никаква комуникация или дискусия с участник/ци или което и да било трето лице по този въпрос. Организаторът няма да води и кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта "БОНУС НА ДЕНЯ".

12. Организаторът на Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" НЕ носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

13. Организаторът НЕ носи отговорност и няма да покрие, каквито и да били евентуални допълнителни разходи на участник в Играта "БОНУС НА ДЕНЯ", натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Играта.

14. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта "БОНУС НА ДЕНЯ" и участници в нея се решават, чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие от компетентният съд в седалището на Организатора.

Apple is not a sponsor in this game!
Apple не са спонсор на тази игра!

Всички Правила и Общи условия за провеждането на всички игри от "Бест Шопинг"ООД, в сайта: www.bestauto.bg, можеш да откриеш на този линк:

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИ

Регистрация